1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Kukkakauppa ja hautaustoimisto Marjatta Ryynänen Ky, Y-tunnus: 0532435-4

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Marjatta Ryynänen

P: 014-614561, 050-3685634

Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@marjattaryynanen.fi

Puistokatu 19

40200 Jyväskylä

2. Rekisteröidyt

Yrityksen Kukkakauppa ja Hautaustoimisto Marjatta Ryynänen Ky:n asiakkaat

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Kukkakauppa ja hautaustoimisto Marjatta Ryynänen Ky ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitaminen (kukkakauppapalveluiden ja/ tai hautaustoimistopalveluiden tilaaminen, toimittaminen ja seuranta) ja ylläpito sisältäen laskutuksen.

Tällaisessa tapauksessa käsittely perustuu osapuolten väliseen sopimukseen.

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen solmimisen perusteella tai suostumuksen perusteella sekä sopimusvelvoitteiden täyttämistä varten. Taloushallinnolliset lait velvoittavat käsittelemään henkilötietoja lain edellyttämällä tavalla.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: asiakassuhteen hoitaminen ja palveluiden toimittaminen

sopimusvelvoitteiden täyttäminen

palveluistamme ja tuotteistamme kertominen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri voi sisältää seuraavat tiedot:

• Henkilön nimi ja henkilötunnus

• Vainajan nimi ja henkilötunnus

• Sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero

• Kuolinpesän edustaja/ osakas

• Asiakashistoria (esim. yhteydenotot, tilaukset, ajanvaraukset, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot)Muut asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavat tiedot (esim. Perunkirjoitusta varten virkatodistukset, sukuselvitykset)

Tiedot ostetuista tuotteista ja palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisena osoitteeseen:

Kukkakauppa ja hautaustoimisto Marjatta Ryynänen Ky

Marjatta Ryynänen

Puistokatu 19

40200 Jyväskylä

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin ulkopuolelle. 

Luovutamme tietoja yrityksemme kirjanpidosta vastaavalla kirjanpitotoimistolle.

Hautaustoimistoasiakkaita koskien:

luovutamme/saamme tietoja sairaalan kappeliin vainajan siirtoa varten.

Luovutamme tietoja seurakunnalle hautausten hoitamista varten. Seurakunta on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia ja toimii osaltaan Suomen ev.lut. kirkkoa ja väestökirjanpitoa koskevan lainsäädännön mukaan.

Luovutamme tietoja sanomalehdille kuolinilmoitusten julkaisua varten.

Luovutamme tietoja hautakivien kaiverrusta varten.

Luovutamme tietoja kuolinilmoitusten julkaisua varten.

Luovutamme tietoja hautakivitilausten hoitamista varten.

Luovutamme tietoja perunkirjoitusta varten.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

7. Käsittelyn kesto

Asiakastietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakassuhde on voimassa.

Rekisterinpitäjällä on kuitenkin velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterin pitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Henkilöstö on koulutettu henkilötietojen käsittelyyn luotettavasti ja lain edellyttämällä tavalla.  Prosessi koulutetaan uusille työntekijöille.
Tietosuoja- ja rekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle (Asianmukaisia suojatoimia koskeva dokumentaatio, jos henkilötietoja siirretään kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin tietosuoja-asetuksen 49§ 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetulla siirrolla)

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.